eio: Releases

Version Release Download
3.1.0 2023-09-10 eio-3.1.0.tgz
3.1.0RC1 2023-05-31 eio-3.1.0RC1.tgz
3.0.1 2023-09-09 eio-3.0.1.tgz
3.0.0RC4 2021-09-21 eio-3.0.0RC4.tgz
3.0.0RC3 2021-09-20 eio-3.0.0RC3.tgz
3.0.0RC2 2021-04-17 eio-3.0.0RC2.tgz
3.0.0RC1 2021-04-17 eio-3.0.0RC1.tgz
2.0.4 2018-07-30 eio-2.0.4.tgz
2.0.3 2018-06-26 eio-2.0.3.tgz
2.0.2 2017-04-17 eio-2.0.2.tgz
2.0.1 2016-07-24 eio-2.0.1.tgz
2.0.0 2016-06-08 eio-2.0.0.tgz
2.0.0RC3 2016-03-23 eio-2.0.0RC3.tgz
2.0.0RC2 2016-03-04 eio-2.0.0RC2.tgz
2.0.0RC1 2015-11-19 eio-2.0.0RC1.tgz
1.2.6 2015-09-28 eio-1.2.6.tgz
1.2.5 2014-03-27 eio-1.2.5.tgz
1.2.4 2014-03-15 eio-1.2.4.tgz
1.2.3 2013-07-19 eio-1.2.3.tgz
1.2.1 2013-02-20 eio-1.2.1.tgz
1.2.0 2012-07-30 eio-1.2.0.tgz
1.1.0 2012-07-08 eio-1.1.0.tgz
1.0.0 2012-07-01 eio-1.0.0.tgz
0.5.0 2012-06-24 eio-0.5.0.tgz
0.4.0 2012-01-08 eio-0.4.0.tgz
0.3.0 2011-10-28 eio-0.3.0.tgz
0.2.0 2011-10-23 eio-0.2.0.tgz
0.1.1 2011-10-19 eio-0.1.1.tgz
0.1.0 2011-10-19 eio-0.1.0.tgz
0.0.1 2011-10-13 eio-0.0.1.tgz